Stary Targ: Szkolenie osób bezrobotnych w ramach programu Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu
Numer ogłoszenia: 223133 - 2007; data zamieszczenia: 15.11.2007
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Stary Targ, ul. Świerczewskiego 20, 82-410 Stary Targ, woj. pomorskie, tel. 055 6405050 w. 19, fax 055 2776289.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Szkolenie osób bezrobotnych w ramach programu Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest organizacja szkoleń bezrobotnych.w zakresie : 1) Komunikacja interpersonalna, 2) Elementy przedsiębiorczości 3) Prace remontowo-budowlane 4) zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej 5) BHP dla osób pracujących w budownictwie w tym wykonujących prace na wysokościach

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.42.00.00-4.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w miesiącach: 1.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA


III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.starytarg.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Starym Targu , ul. Świerczewskiego 20 82-410 Stary Targ bip.starytarg.pl.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.11.2007 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Starym Targu , ul. Świerczewskiego 20 82-410 Stary Targ pok. nr 5.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).