BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ URZĘDU GMINY STARY TARG
URZĄD
Urząd Gminy
Wójt Gminy
Sekretarz
Skarbnik
Stanowiska
Referaty
Sołectwa
Schemat    organizacyjny
Regulamin    organizacyjny
Oświadczenia    majątkowe
RADA GMINY
Skład
Komisje
Oświadczenia    majątkowe
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Jednostki
Oświadczenia    majątkowe
PRAWO LOKALNE
Statut Gminy
Uchwały Rady    Gminy
Zarządzenia
Strategia rozwoju
Studium
Plan    zagospodarowania    przestrzennego
Budżet
INNE
Przetargi
Inwestycje
Informacje
Linki
Redakcja
Dziennik
Instrukcja obsługi
Archiwum
Wybory

Data pl v0.2 - by KESS Dzisiaj jest niedziela, 18 listopada 2018 r. 322 dzień roku

Wójt Gminy.

Wiesław Kaźmierski


tel. 055 6405050Kompetencje i zadania Wójta.

1. Wójt jest organem wykonawczym gminy.
2. Wykonuje uchwały Rady Gminy i zadania gminy określone przepisami prawa.
3. W realizacji zadań własnych gminy Wójt podlega wyłącznie Radzie Gminy.
4. Podejmuje wszystkie decyzje wykonawcze w ramach bieżącej działalności Gminy i uchwał podjętych przez Radę Gminy.
5. Przygotowuje projekty uchwał Rady Gminy i przekłada je poszczególnym komisjom, a następnie samej Radzie wraz z uzasadnieniem.
6. Określa sposób wykonywania uchwał.
7. Gospodaruje mieniem komunalnym.
8. Wykonuje budżet Gminy.
9. Zatrudnia i zwalnia kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
10. Kieruje bieżącymi sprawami Gminy i reprezentuje ją na zewnątrz.
11. Opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy.
12. Wójt może zarządzić ewakuację z obszarów zagrożonych, jeśli nie można w inny sposób usunąć bezpośredniego niebezpieczeństwa dla ludzi lub mienia.
13. W przypadkach wprowadzenia stanu klęski żywiołowej Wójt działa na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
14. Wydaje decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.
15. Udziela pełnomocnictwa w sprawach należących do jego wyłącznej kompetencji.
16.W sprawach nie cierpiących zwłoki, a związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego, podejmuje czynności należące do kompetencji Rady Gminy, jednakże czynności te wymagają zatwierdzenia na najbliższej Sesji Rady Gminy.
17. Wydaje zarządzenia wprowadzające w życiu regulaminu dotyczące działalności urzędu.
18. Jako szef obrony cywilnej stopnia podstawowego i w tym zakresie realizuje zadania na podstawie odrębnych przepisów.
19. Powołuje pełnomocnika ochrony danych osobowych oraz pełnomocnika ds. informacji niejawnych na zasadach określanych w odrębnych przepisach.
20. Jest administratorem danych osobowych Urzędu Gminy i zadania w tym zakresie wykonuje przy pomocy powołanego pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych.
21. Wójt wykonuje zadania z zakresu zagrożeń kryzysowych na terenie Gminy w sposób i na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

dnia 22.12.2006r.

  statystyka odwiedzin 11.2013 ->                                                                                                               redaktor:  Alicja Kowalczyk

kasy fiskalne