BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ URZĘDU GMINY STARY TARG
URZĄD
Urząd Gminy
Wójt Gminy
Sekretarz
Skarbnik
Stanowiska
Referaty
Sołectwa
Schemat    organizacyjny
Regulamin    organizacyjny
Oświadczenia    majątkowe
RADA GMINY
Skład
Komisje
Oświadczenia    majątkowe
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Jednostki
Oświadczenia    majątkowe
PRAWO LOKALNE
Statut Gminy
Uchwały Rady    Gminy
Zarządzenia
Strategia rozwoju
Studium
Plan    zagospodarowania    przestrzennego
Budżet
INNE
Przetargi
Inwestycje
Informacje
Linki
Redakcja
Dziennik
Instrukcja obsługi
Archiwum
Wybory

Data pl v0.2 - by KESS Dzisiaj jest niedziela, 18 listopada 2018 r. 322 dzień roku

Referaty.

.: Referat Finansowy - kierownik Mirosława Skrzypek

Do zakresu działania referatu finansowego należą sprawy dotyczące prowadzenia środków publicznych ich rozdysponowanie, zapewnienie dyscypliny budżetowej , prowadzenie księgowości budżetowej, wymiaru podatków i opłat, prowadzenie kasy Urzędu, a w szczególności:

1/ wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości,
2/ opracowywanie projektu budżetu oraz nadzór na jego wykonaniem,
3/ pobieranie i gromadzenie dochodów,
4/ uruchamianie środków finansowych dla poszczególnych dysponentów,
5/ księgowanie dochodów i wydatków budżetowych,
6/ opracowywanie projektów uchwał Rady gminy i Zarządzeń Wójta w sprawach budżetu,
7/ sporządzanie list płac, prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników urzędu, jednostek organizacyjnych gminy oraz zatrudnionych przy robotach publicznych i pracach interwencyjnych,
8/ współpraca z regionalną izbą obrachunkową, urzędem skarbowym, zakładem ubezpieczeń społecznych, bankiem wykonującym obsługę urzędu gminy
9/ sprawdzanie dokumentów finansowych pod względem formalnym i rachunkowym,
10/ księgowanie funduszy celowych i funduszu socjalnego,
11/ prowadzenie ewidencji środków trwałych i rozliczanie inwentaryzacji,
12/ dokonywanie umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych ,
13/ prowadzenie kontroli w zakresie gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych ,
14/ prowadzenie egzekucji należności budżetowych,
15/ zarządzanie środkami publicznymi i długiem publicznym,
16/ prowadzenie ksiąg rachunkowych,
17/ zaopatrzenie i ewidencja druków ścisłego zarachowania,
18/ dokonywanie wymiaru podatków i opłat: rolnego, leśnego,od nieruchomości, od posiadania psów, od środków transportowych,
19/ przygotowanie w trakcie roku podatkowego przypisów i odpisów w zakresie podatków i opłat,
20/ prowadzenie spraw związanych z umorzeniami, odroczeniami i rozkładaniem na raty oraz udzielania zwolnień i ulg podatkowych,
21/ prowadzenie ewidencji podatników,
22/ sporządzanie wymiaru czynszu dzierżawnego za grunty użytkowane rolniczo,
23/ gromadzenie i przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze stanem prawnym i rzeczywistym deklaracji podatkowych organowi podatkowemu,
24/ prowadzenie ewidencji podatników,
25/ przygotowywanie kontokwitariuszy i rozliczanie ich,
26/ rozliczanie inkasentów z prowadzonego inkasa,
27/ naliczanie prowizji za inkaso,
28/ księgowanie wpływów z tytułu podatków, czynszu dzierżawnego za grunty użytkowane rolniczo,
29/ wydawanie zaświadczeń o nie zaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych, o wysokości dochodu z gospodarstwa rolnego i innych zaświadczeń właściwych dla tego referatu,
30/ sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości w prowadzonym zakresie,
31/ ochrona danych osobowych oraz informacji niejawnych w zakresie
realizowanych zadań.


.: Referat Organizacyjny - kierownik Katarzyna Borsuk

Do zakresu działania referatu organizacyjnego należą sprawy obsługi kancelaryjnej urzędu, ewidencji działalności gospodarczej, sprawy kadrowe, ewidencji ludności, obsługi rady gminy i jej organów, prowadzenie spraw komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, sprawy wojskowe, obronne, obrony cywilnej, ochrony p.pożarowej, sprawy dodatków mieszkaniowych, stypendia szkolne , zawieranie umów najmu na lokale mieszkalne i użytkowe, utrzymania czystości w budynku urzędu i na jego zewnątrz, dostarczanie korespondencji adresatom zamieszkałym na terenie gminy, ochrony danych osobowych i ochrony informacji niejawnych, a w szczególności:

1/ wykonywanie zadań terenowych organów obrony cywilnej,
2/ kierowanie i koordynowanie przedsięwzięć obrony cywilnej realizowanych przez instytucje państwowe, przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne,
3/ opracowywanie i aktualizowanie przy współudziale innych stanowisk pracy planu obrony cywilnej
4/ prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej ,
5/ organizacja doręczania kart powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych
przeprowadzanych w trybie natychmiastowego stawiennictwa oraz do czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,
6/ nakładanie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony RP,
7/ koordynowanie spraw z zakresu zagrożeń kryzysowych,
8/ utrzymanie w stałej aktualności dokumentów stałego dyżuru dla potrzeb wójta,
8/ prowadzenie spraw akcji kurierskiej,
9/ realizacja zadań i organizacja systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania
10/ prowadzenie magazynu ze sprzętem obrony cywilnej,
11/ wnioskowanie potrzeb w zakresie środków finansowych na cele ochrony p. pożarowej,
12/ zaopatrywanie jednostek OSP w paliwo i sprzęt pożarniczy oraz zapewnienie należytego stanu technicznego sprzętu,
13/ nadzorowanie działalności w zakresie ochrony p. pożarowej na terenie gminy,
14/ prowadzenie rejestru ochotniczych straży pożarnych,
15/ prowadzenie spraw wynikających z przepisów o zgromadzeniach i o zbiórkach publicznych,
16/ zgłaszanie wyznaczonej jednostce wojskowej znalezionych niewypałów,
17/ współdziałanie w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego,
18/ prowadzenie kancelarii tajnej,
19/ prowadzenia ewidencji ludności,
20/ wydawania decyzji administracyjnych w sprawach o zameldowanie lub wymeldowanie,
21/ wprowadzanie do zbioru ewidencji ludności bieżących zmian osobowo- adresowych mieszkańców gminy,
22/ sporządzanie sprawozdań w zakresie ewidencji ludności,
23/ prowadzenie rejestru wyborców,
24/ udział w pracach wyborczych, wynikających z przepisów ordynacji wyborczych oraz aktów wydawanych na jej podstawie,
25/ prowadzenie spraw osobowych i akt pracowników urzędu , kierowników jednostek organizacyjnych, pracowników biblioteki gminnej,
26/ prowadzenie spraw emerytalno - rentowych pracowników,
27/ prowadzenie ewidencji osób-pracowników podlegających obowiązkowi służby wojskowej,
28/ zwoływanie okresowych narad z sołtysami,
29/ organizacyjne przygotowanie wyborów sołtysów i rad sołeckich,
30/ prowadzenie spraw Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
31/ współpraca z Powiatowym Biurem Pracy,
32/ prowadzenie kancelarii ogólnej Urzędu, zbioru aktów prawnych,
33/ prowadzenie ewidencji skarg i wniosków obywateli ,
34/ zaopatrzenie w materiały biurowe i środki czystości, tablice urzędowe, pieczęcie i naprawa oraz konserwacja sprzętu biurowego,
35/ prowadzenie ewidencji stempli i pieczęci urzędowych,
36/ wydawanie i cofanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu,
37/ prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej,
38/ dokonywanie spisu zeznań świadków,
39/ obsługa centrali telefonicznej i faksu ,
40/ obsługa kancelaryjno-biurowa Rady Gminy i jej organów, wg ustaleń przewodniczącego Rady gminy,
41/ ewidencjonowanie wniosków, postulatów, interpelacji radnych i przekazywanie ich do realizacji,
42/ przekazywanie uchwał Rady gminy właściwym organom nadzoru,
43/ ogłaszanie aktów zawierających przepisy gminne,
44/ sporządzanie protokołów posiedzeń Rady gminy i jej organów,
45/ wykonywanie zadań związanych z wyborami na ławników Sądów Powszechnych,
46/ prowadzenie rejestru i zbioru: protokołów z posiedzeń Rady Gminy i jej organów, opinii komisji,
47/ koordynacja i nadzór nad ochroną danych osobowych i ochrona informacji niejawnych,
48/ utrzymanie czystości w pomieszczeniach budynku urzędu,
49/ doręczanie korespondencji obywatelom zamieszkałym na terenie gminy.
50/ prowadzenie biuletynu informacji publicznej,
51/ sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości w prowadzonym zakresie,
52/ przyjmowanie wniosków w sprawie dodatków mieszkaniowych,
53/ wyliczanie wysokości przysługującego dodatku,
54/ sporządzanie list płac, zestawień dot.dodatków mieszkaniowych,
55/ przyjmowanie wniosków na stypendia szkolne,
56/ rozliczanie wydanych decyzji o przyznaniu lub o nie przyznaniu
stypendium,
57/ zawieranie umów najmu na lokale mieszkalne i użytkowe,
58/ obciążanie najemców czynszem najmu,
59/ księgowanie wpływów za lokale mieszkalne i użytkowe,
60/ ochrona danych osobowych oraz ochrona informacji niejawnych w zakresie realizowanych spraw,


.: REFERAT ROZWOJU GOSPODARCZEGO - kierownik Ryszard Szado

Do zakresu działania referatu rozwoju gospodarczego należą sprawy gospodarki nieruchomościami, zagospodarowania przestrzennego, rolnictwa , leśnictwa, ochrony środowiska, promocji i pozyskiwania środków pozabudżetowych, a w szczególności:

1/ prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem pod względem prawnym wraz z założeniem ksiąg wieczystych nieruchomości nie zabudowanych i zabudowanych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste,
2/ przygotowanie i ogłaszanie przetargów na wykonanie wyceny nieruchomości,
3/ przygotowanie do sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemcy,
4/ przygotowanie do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości i lokali,
5/ prowadzenie spraw związanych z przejęciem lub wykupem gruntów od osób prawnych,
6/ prowadzenie wykupu gruntów od osób fizycznych niezbędnych pod rozbudowę urządzeń komunalnych,
7/ sporządzanie informacji- ofert o mieniu gminy,
8/ prowadzenie spraw związanych z dzierżawą nieruchomości gminnych,
9/ prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą prawa własności gruntów na rzecz ich użytkowników wieczystych,
10/ stwierdzenie nabycia prawa własności gruntu przez jego użytkownika wieczystego,
11/ prowadzenie ewidencji nieruchomości gminnych,
12/ współpraca z jednostkami współpracującymi na rzecz rolnictwa,
13/ opracowywanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
14/ sporządzanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
15/ wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
16/ opiniowanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego przestrzennego współpraca z samorządami przy budowie programu rozwoju regionalnego – promocja gminy,
17/ podejmowanie czynności o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy, wykonywanie usług lub czynności budowlanych- opłacanych w całości lub części ze środków publicznych,
18/ prowadzenie ewidencji budynków,
19/ nadawanie numeracji porządkowej nieruchomościom /budynkom/, nazewnictwa ulicom oraz nazw miejscowościom,
20/ umieszczanie i utrzymywanie tabliczek z nazwami ulic, miejscowości i placów,
21/ prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych,
22/ zarządzanie drogami gminnymi w zakresie w zakresie planowania budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony oraz utrzymanie dróg w okresie zimowym,
23/ opracowywanie planów zaopatrzenia w energię elektryczną na terenie gminy,
24/ prowadzi sprawy oświetlenia dróg na terenie gminy,
25/ realizowanie zadań inwestycyjnych,
26/ przygotowywanie wniosków przyznanie środków finansowych na inwestycje,
27/ prowadzenie ewidencji zabytków kultury,
28/ organizowanie przeglądów budynków gminnnych w zakresie bezpieczeństwa pożarowego i instalacji odgromowej,
29/ współdziałanie z administracją rządową w sprawach nadzoru urbanistyczno- architektonicznego i budowlanego,
30/ wykonywanie remontów obiektów gminnych,
31/ realizowanie zadań inwestycyjnych,
32/ ochrona środowiska przed negatywnymi skutkami ,
33/ uzgadnianie sposobu postępowania z odpadami i opiniowanie składanie odpadów niebezpiecznych,
34/ opracowywanie planu przychodów przychodów, rozchodów gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz gospodarowanie tym funduszem,
35/ ochrona przed powodzią oraz organizacja ewakuacji ludności z terenów bezpośrednio zagrożonych,
36/ współdziałanie w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu,
37/ realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie zwierząt i prawo łowieckie,
38/ współpraca z organami inspekcji ochrony roślin i weterynarii,
39/ opiniowanie wprowadzania zakazu uprawiania niektórych roślin lub zakazu stosowania materiału siewnego,
40/ organizacja akcji pn. „ sprzątanie świata ’’, i „ Dzień Ziemi ”
41/ prowadzenie rejestracji ras psów uznanych za agresywne,
42/ realizacja zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie,
43/ pomoc rolnikom, których uprawy dotknięte zostały zniszczeniami/ susza, powódź , itp. /
44/ nadzór nad gospodarką ściekową,
45/ nadzór nad działalnością Spółek Wodnych ,
46/ gromadzenie informacji o programach pomocowych Unii Europejskiej,
46/ nadzór nad wdrażaniem programów pomocowych kierowanych z Unii,
47/ pozyskiwanie informacji i nadzór na realizacją programów krajowych i zagranicznych w zakresie pozyskiwania środków pozabudżetowych ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju rolnictwa, zwalczania bezrobocia, aktywizacji zawodowej, a także ochrony zdrowia i pomocy
społecznej w gminie,
48/ sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości w prowadzonym zakresie,
49/ ochrona danych osobowych oraz ochrona informacji niejawnych w zakresie prowadzonych spraw,
Szczegółowe zadania pracowników referatu zostały określone w zakresie czynności i obowiązków.


.: Urząd Stanu Cywilnego - kierownik Danuta Tomasiak

Do zakresu działania kierownika Urzędu Stanu Cywilnego należą sprawy z zakresu akt stanu cywilnego, kodeksu rodzinnego dokumentów opiekuńczego, wydawanie dokumentów tożsamości oraz prowadzenie archiwum zakładowego, a w szczególności:

1/ sporządzanie aktów stanu cywilnego ,prowadzenie ksiąg stanu cywilnego,
2/ rejestracja urodzeń, małżeństw oraz zgonów i innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób,
3/ sporządzanie i wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń,
4/ przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych,
5/ wykonywanie zadań wynikających z Konkordatu,
6/ celebrowanie uroczystości świeckich,
7/ popularyzowanie uroczystych form rejestracji świeckiej,
8/ sporządzanie wniosków o nadanie medali za „długoletnie pożycie ”,
9/ przyjmowanie i wprowadzanie wniosków o wydanie dokumentu tożsamości;
10/ prowadzenie rejestru wydanych dowodów osobistych,
11/ przyjmowanie zgłoszeń i wydawanie zaświadczeń o utracie lub kradzieży
dokumentu tożsamości,
12/ sporządzanie sprawozdań w ramach prowadzonych spraw,
13/ prowadzenie archiwum zakładowego i archiwum Urzędu Stanu Cywilnego,
14/ przyjmowanie wniosków i wydawanie stosownych decyzji o zmianie imion i nazwisk oraz dostosowanie imion i nazwisk do zasad pisowni
polskiej zgodnie z fonetycznym brzmieniem, a także ustalanie brzmienia pisowni imion i nazwisk,
15/ ochrona danych osobowych i ochrona informacji niejawnych w zakresie realizowanych zadań,


.: RADCA PRAWNY - Czołba Adam

Do zakresu działania Radcy Prawnego należą sprawy:

1/ udzielanie opinii i porad oraz wyjaśnień w zakresie stosowania przepisów prawa,
2/ wydawanie pisemnych opinii i porad w sprawach;
- projektów uchwał Rady Gminy,
- zarządzeń Wójta Gminy,
- zawierania wszelkich umów i porozumień,
- doradztwa prawnego na rzecz pracowników urzędu,
- zastępstwo procesowe przed sądami,
- opiniowanie rozwiązywania stosunku z pracownikami urzędu,

dnia 01.10.2007r.

  statystyka odwiedzin 11.2013 ->                                                                                                               redaktor:  Alicja Kowalczyk

kasy fiskalne