BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ URZĘDU GMINY STARY TARG
URZĄD
Urząd Gminy
Wójt Gminy
Sekretarz
Skarbnik
Stanowiska
Referaty
Sołectwa
Schemat    organizacyjny
Regulamin    organizacyjny
Oświadczenia    majątkowe
RADA GMINY
Skład
Komisje
Oświadczenia    majątkowe
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Jednostki
Oświadczenia    majątkowe
PRAWO LOKALNE
Statut Gminy
Uchwały Rady    Gminy
Zarządzenia
Strategia rozwoju
Studium
Plan    zagospodarowania    przestrzennego
Budżet
INNE
Przetargi
Inwestycje
Informacje
Linki
Redakcja
Dziennik
Instrukcja obsługi
Archiwum
Wybory

Data pl v0.2 - by KESS Dzisiaj jest niedziela, 18 listopada 2018 r. 322 dzień roku

Uchwały Rady Gminy.

UCHWAŁA Nr XXIV/209/2012

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Stary Targ dot. braku odpowiedzi na pisma

uchwała

UCHWAŁA Nr XXIV/208/2012

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: ustalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

uchwała

UCHWAŁA Nr XXIV/207/2012

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczeń usług z zakresu odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

uchwała

UCHWAŁA Nr XXIV/206/2012

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: wyrażenia zgodny na wyodrębnienie w budżecie Gminy na rok 2014 środków stanowiących fundusz sołecki

uchwała

UCHWAŁA Nr XXIV/205/2012

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

uchwała

UCHWAŁA Nr XXIV/204/2012

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: zmian budżetu Gminy Stary Targ na rok 2013

uchwała

UCHWAŁA Nr XXIV/203/2012

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: ustalenia wysokości zryczałtowanej miesięcznej diety dla Przewodniczącego Rady Gminy

uchwała

UCHWAŁA Nr XXIV/202/2012

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

uchwała

UCHWAŁA Nr XXIV/201/2012

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Stary Targ na rok 2013

uchwała

UCHWAŁA Nr XXIV/200/2012

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej

uchwała

dnia 29.01.2013r.


UCHWAŁA Nr XXIII/199/2012

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

UCHWAŁA Nr XXIII/198/2012

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie przez Gminę Stary Targ nieruchomości położonych w miejscowości Szropy

uchwała

UCHWAŁA Nr XXIII/197/2012

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: uchwalenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Stary Targ

uchwała

UCHWAŁA Nr XXIII/196/2012

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

uchwała

UCHWAŁA Nr XXIII/195/2012

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

uchwała

UCHWAŁA Nr XXIII/194/2012

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty

uchwała

UCHWAŁA Nr XXIII/193/2012

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stary Targ

uchwała

UCHWAŁA Nr XXIII/192/2012

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2013-2016

uchwała

UCHWAŁA Nr XXIII/191/2012

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Stary Targ do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występujących w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 400.000,00 zł

uchwała

UCHWAŁA Nr XXIII/190/2012

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

uchwała

UCHWAŁA Nr XXIII/189/2012

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Stary Targ na rok 2012

uchwała

dnia 28.12.2012r.


UCHWAŁA Nr XXII/188/2012

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: wyrażenia zgody na realizację inwestycji w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, objętego Osią 3-jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”

uchwała

UCHWAŁA Nr XXII/187/2012

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: wyrażenia zgodny na zbycie przez Gminę Stary Targ nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Stary Targ

uchwała

UCHWAŁA Nr XXII/186/2012

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Tulice stanowiącą własność Gminy Stary Targ (dz. 7/6)

uchwała

UCHWAŁA Nr XXII/185/2012

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie przez Gminę Stary Targ gruntu niezabudowanego położonego w obrębie Łoza (dz.36)

uchwała

UCHWAŁA Nr XXII/184/2012

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie przez Gminę Stary Targ gruntu niezabudowanego położonego w miejscowości Kalwa

uchwała

UCHWAŁA Nr XXII/183/2012

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie przez Gminę Stary Targ gruntu niezabudowanego położonego w miejscowości Nowy Targ

uchwała

UCHWAŁA Nr XXII/182/2012

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie przez Gminę Stary Targ wiaty po byłej kotłowni oraz gruntu w miejscowości Jurkowice stanowiącej własność Gminy Stary Targ

uchwała

UCHWAŁA Nr XXII/181/2012

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie przez Gminę Stary Targ lokalu użytkowego (po byłej bibliotece) położonej w miejscowości Szropy

uchwała

UCHWAŁA Nr XXII/180/2012

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie przez Gminę Stary Targ nieruchomości zabudowanej byłym budynkiem hydroforni w miejscowości Szropy

uchwała

UCHWAŁA Nr XXII/179/2012

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: rozpatrzenia wniosku Sołectwa Kalwa o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2013

uchwała

UCHWAŁA Nr XXII/178/2012

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: stawek opłaty od posiadania psów i terminów płatności w 2013r

uchwała

UCHWAŁA Nr XXII/177/2012

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: dziennych stawek opłaty targowej, terminów płatności oraz zasad jej poboru na 2013r

uchwała

UCHWAŁA Nr XXII/176/2012

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013r

uchwała

UCHWAŁA Nr XXII/175/2012

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok 2013

uchwała

UCHWAŁA Nr XXII/174/2012

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2012

uchwała

UCHWAŁA Nr XXII/173/2012

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: wprowadzenia zmian w załączniku Nr 1 do uchwały XV/129/2012 Rady Gminy

uchwała

UCHWAŁA Nr XXII/172/2012

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: udzielenia dotacji celowej dla Rzymskokatolickiej Parafii w Waplewie Wielkim na prace remontowo-konserwatorskie Kościoła w Waplewie Wielkim w roku 2013

uchwała

UCHWAŁA Nr XXII/171/2012

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sztumskiego w roku 2013

uchwała

UCHWAŁA Nr XXII/170/2012

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: udzielenia pomocy dla Powiatu Sztumskiego w roku 2012

uchwała

UCHWAŁA Nr XXII/169/2012

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sztumskiego w roku 2012

uchwała

UCHWAŁA Nr XXII/168/2012

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: zmiany Wieloletniej j Prognozy Finansowej

uchwała

dnia 29.11.2012r.


UCHWAŁA Nr XXII/167/2012

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2012

uchwała

UCHWAŁA Nr XXI/166/2012

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: podziału Gminy Stary Targ na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych

uchwała

UCHWAŁA Nr XXI/165/2012

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: podziału gminy na stałe okręgi wyborcze ustalenie ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

uchwała

UCHWAŁA Nr XXI/164/2012

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej

uchwała

UCHWAŁA Nr XXI/163/2012

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2012r

uchwała

dnia 26.10.2012r.


UCHWAŁA Nr XX/162/2012

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

UCHWAŁA Nr XX/161/2012

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

UCHWAŁA Nr XX/160/2012

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

UCHWAŁA Nr XX/159/2012

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

UCHWAŁA Nr XX/158/2012

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

UCHWAŁA Nr XX/157/2012

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

dnia 28.09.2012r.


UCHWAŁA Nr XIX/156/2012

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: wniesienia skargi do sądu administracyjnego na rostrzygnięcie nadzorcze Kolegium RIO w Gdańsku przedmiocie nieważności uchwały

uchwała

dnia 06.09.2012r.


UCHWAŁA Nr XVIII/155/2012

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: udzielenia wytycznych Wójtowi Gminy Stary Targ w przedmiocie reguł, którymi winien się kierować przy oddawaniu w drodze umowy cywilnoprawnej (umowy najmu) w użytkowanie wydzielonej części poddasza w budynku nr 1 w m. Jodłówka gm. Stary Targ w celu adaptacji na cele mieszkaniowe

uchwała

UCHWAŁA Nr XVIII/154/2012

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: dokonania zmiany w Uchwale Nr XVI/135/2012 Rady Gminy Stary Targ z dnia 09 maja 2012r. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Stary Targ kredytu długoterminowego

uchwała

dnia 13.08.2012r.


UCHWAŁA Nr XVII/153/2012

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

UCHWAŁA Nr XVII/152/2012

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

UCHWAŁA Nr XVII/151/2012

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

UCHWAŁA Nr XVII/150/2012

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

UCHWAŁA Nr XVII/149/2012

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

UCHWAŁA Nr XVII/148/2012

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

UCHWAŁA Nr XVII/147/2012

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

UCHWAŁA Nr XVII/146/2012

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

UCHWAŁA Nr XVII/145/2012

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

UCHWAŁA Nr XVII/144/2012

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

UCHWAŁA Nr XVII/143/2012

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

UCHWAŁA Nr XVII/142/2012

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

dnia 05.07.2012r.


UCHWAŁA Nr XVI/141/2012

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie przez Gminę gruntu
niezabudowanego położonego w miejscowości Nowy Targ
obręb Nowy Targ

uchwała

UCHWAŁA Nr XVI/140/2012

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w
miejscowości Nowy Targ stanowiącej własność Gminy Stary Targ

uchwała

UCHWAŁA Nr XVI/139/2012

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: wyrażenia zgody na przejęcie na własność Gminy Stary Targ
do jej zasobu nieruchomości od Skarbu Państwa

uchwała

UCHWAŁA Nr XVI/138/2012

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Gminy Stary Targ obejmującego obręb Waplewo Wielkie

uchwała

UCHWAŁA Nr XVI/137/2012

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Stary Targ do wystąpienia w imieniu Gminy Stary Targ do Wojewody Pomorskiego w przedmiocie wyrażenia zgody na odstąpienie od odwołania darowizny przekazanej do mienia Gminy Stary Targ

uchwała

UCHWAŁA Nr XVI/136/2012

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Stary Targ nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa w Gdańsku

uchwała

UCHWAŁA Nr XVI/135/2012

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: zaciągnięcia przez Gminę Stary Targ kredytu długoterminowego

uchwała

UCHWAŁA Nr XVI/134/2012

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

uchwała

UCHWAŁA Nr XVI/133/2012

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: zmian budżetu Gminy Stary Targ na rok 2012

uchwała

dnia 09.05.2012r.


UCHWAŁA Nr XV/132/2012

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Stary Targ nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Paristwa w Gdańsku

uchwała

UCHWAŁA Nr XV/131/2012

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: sposobu konsultowania z radami działalności pożytku
publicznego lub organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

uchwała

UCHWAŁA Nr XV/130/2012

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: przyjęcie ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stary Targ w 2012 roku

uchwała

UCHWAŁA Nr XV/129/2012

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: ustalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 r

uchwała

UCHWAŁA Nr XV/128/2012

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków
stanowiących fundusz sołecki

uchwała

UCHWAŁA Nr XV/127/2012

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

uchwała

UCHWAŁA Nr XV/126/2012

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: zmian budżetu Gminy Stary Targ na rok 2012

uchwała

dnia 29.03.2012r.


UCHWAŁA Nr XIV/125/2012

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu przysługujacemu członkowi
ochotniczej straży pożarnej

uchwała

UCHWAŁA Nr XIV/124/2012

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: pozbawienia drogi

uchwała

UCHWAŁA Nr XIV/123/2012

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie w drodze darowizny do zasobu
mienia komunalnego Gminy Stary Targ działki gruntu nr 40/2
położonej w Dąbrówce Malborskiej, gminie Stary Targ od osoby fizycznej

uchwała

UCHWAŁA Nr XIV/122/2012

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: ustalenia wysokości zryczałtowanej miesięcznej diety dla Przewodniczącego Rady Gminy

uchwała

UCHWAŁA Nr XIV/121/2012

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie prznez Gminę nieruchomości
stanowiącej działkę nr 177 położonej w miejscowości Dąbrówka Malborska

uchwała

UCHWAŁA Nr XIV/120/2012

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie prznez Gminę nieruchomości
stanowiącej działkę nr 309/1 położonej w miejscowości Nowy Targ

uchwała

UCHWAŁA Nr XIV/119/2012

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Starym Targu do załatwiania indywidualnych
spraw z zakresu administracji publicznej

uchwała

UCHWAŁA Nr XIV/118/2012

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: udzielenia dotacji celowej dla Rzymskokatolickiej Parafii w Kalwie na prace remontowo-konserwatorskie Kościoła w Szropach

uchwała

UCHWAŁA Nr XIV/117/2011

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stary Targ na rok 2012

uchwała

UCHWAŁA Nr XIV/116/2012

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sztumskiego

uchwała

UCHWAŁA Nr XIV/115/2012

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej

uchwała

UCHWAŁA Nr XIV/114/2012

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Stary Targ na rok 2012

uchwała

dnia 27.01.2012r.


UCHWAŁA Nr XIII/113/2011

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

UCHWAŁA Nr XIII/112/2011

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

UCHWAŁA Nr XIII/111/2011

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

UCHWAŁA Nr XIII/110/2011

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

UCHWAŁA Nr XIII/109/2011

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

UCHWAŁA Nr XIII/108/2011

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

UCHWAŁA Nr XIII/107/2011

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

UCHWAŁA Nr XIII/106/2011

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

dnia 30.12.2011r.


UCHWAŁA Nr XII/105/2011

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

UCHWAŁA Nr XII/104/2011

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

UCHWAŁA Nr XII/103/2011

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

UCHWAŁA Nr XII/102/2011

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

UCHWAŁA Nr XII/101/2011

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

UCHWAŁA Nr XII/100/2011

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

UCHWAŁA Nr XII/99/2011

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

UCHWAŁA Nr XII/98/2011

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

UCHWAŁA Nr XII/97/2011

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

UCHWAŁA Nr XII/96/2011

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

UCHWAŁA Nr XII/95/2011

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

UCHWAŁA Nr XII/94/2011

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

UCHWAŁA Nr XII/93/2011

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

UCHWAŁA Nr XII/92/2011

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

UCHWAŁA Nr XII/91/2011

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

UCHWAŁA Nr XII/90/2011

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

UCHWAŁA Nr XII/89/2011

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

UCHWAŁA Nr XII/88/2011

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

UCHWAŁA Nr XII/87/2011

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

UCHWAŁA Nr XII/86/2011

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

UCHWAŁA Nr XII/85/2011

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

UCHWAŁA Nr XII/84/2011

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

UCHWAŁA Nr XII/83/2011

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

UCHWAŁA Nr XI/82/2011

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

UCHWAŁA Nr XI/81/2011

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

UCHWAŁA Nr XI/80/2011

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

UCHWAŁA Nr X/79/2011

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

UCHWAŁA Nr X/78/2011

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

UCHWAŁA Nr X/77/2011

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

UCHWAŁA Nr X/76/2011

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

UCHWAŁA Nr X/75/2011

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

UCHWAŁA Nr X/74/2011

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

UCHWAŁA Nr IX/73/2011

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

UCHWAŁA Nr IX/72/2011

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

UCHWAŁA Nr IX/71/2011

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

UCHWAŁA Nr IX/70/2011

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

UCHWAŁA Nr IX/69/2011

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

UCHWAŁA Nr IX/68/2011

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

UCHWAŁA Nr IX/67/2011

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

UCHWAŁA Nr IX/66/2011

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

UCHWAŁA Nr IX/65/2011

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

UCHWAŁA Nr IX/64/2011

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

UCHWAŁA Nr IX/63/2011

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

dnia 15.12.2011r.


UCHWAŁA Nr VIII/62/2011

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

UCHWAŁA Nr VIII/61/2011

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

UCHWAŁA Nr VIII/60/2011

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

UCHWAŁA Nr VIII/59/2011

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

UCHWAŁA Nr VIII/58/2011

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

UCHWAŁA Nr VIII/57/2011

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

UCHWAŁA Nr VIII/56/2011

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

UCHWAŁA Nr VIII/55/2011

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

UCHWAŁA Nr VIII/54/2011

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

UCHWAŁA Nr VIII/53/2011

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

UCHWAŁA Nr VIII/52/2011

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

UCHWAŁA Nr VIII/51/2011

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

UCHWAŁA Nr VIII/50/2011

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

UCHWAŁA Nr VIII/49/2011

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

UCHWAŁA Nr VIII/48/2011

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

UCHWAŁA Nr VIII/47/2011

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

UCHWAŁA Nr VIII/46/2011

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

UCHWAŁA Nr VIII/45/2011

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

UCHWAŁA Nr VIII/44/2011

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

UCHWAŁA Nr VIII/43/2011

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

dnia 28.06.2011r.


UCHWAŁA Nr VII/39/2011

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

UCHWAŁA Nr VII/38/2011

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

UCHWAŁA Nr VII/37/2011

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

UCHWAŁA Nr VII/36/2011

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

UCHWAŁA Nr VII/35/2011

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

UCHWAŁA Nr VII/34/2011

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

dnia 31.03.2011r.


UCHWAŁA Nr VI/33/2011

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

UCHWAŁA Nr VI/32/2011

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

UCHWAŁA Nr VI/31/2011

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

UCHWAŁA Nr VI/30/2011

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

UCHWAŁA Nr VI/29/2011

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

UCHWAŁA Nr VI/28/2011

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

UCHWAŁA Nr VI/27/2011

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

UCHWAŁA Nr VI/26/2011

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

dnia 22.02.2011r.


UCHWAŁA Nr V/23/2011

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

UCHWAŁA Nr V/22/2011

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

UCHWAŁA Nr V/21/2011

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

UCHWAŁA Nr V/20/2011

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

UCHWAŁA Nr V/19/2011

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

UCHWAŁA Nr V/18/2011

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

UCHWAŁA Nr V/17/2011

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

UCHWAŁA Nr V/16/2011

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

UCHWAŁA Nr V/15/2011

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

dnia 27.01.2011r.


UCHWAŁA Nr IV/14/2010

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

dnia 14.01.2011r.


UCHWAŁA Nr III/13/2010

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

UCHWAŁA Nr III/12/2010

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

UCHWAŁA Nr III/11/2010

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

UCHWAŁA Nr III/10/2010

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

UCHWAŁA Nr III/9/2010

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

UCHWAŁA Nr III/8/2010

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

UCHWAŁA Nr III/7/2010

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

UCHWAŁA Nr III/6/2010

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

UCHWAŁA Nr III/5/2010

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

UCHWAŁA Nr III/4/2010

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

dnia 30.12.2010r.


UCHWAŁA Nr I/3/2010

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

UCHWAŁA Nr I/2/2010

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

UCHWAŁA Nr I/1/2010

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

dnia 30.11.2010r.


UCHWAŁA Nr XLIII/409/2010

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

UCHWAŁA Nr XLIII/408/2010

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

UCHWAŁA Nr XLIII/407/2010

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

UCHWAŁA Nr XLIII/406/2010

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

UCHWAŁA Nr XLIII/405/2010

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

UCHWAŁA Nr XLIIII/404/2010

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

UCHWAŁA Nr XLIIII/403/2010

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

UCHWAŁA Nr XLIIII/402/2010

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

UCHWAŁA Nr XLIII/401/2010

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

UCHWAŁA Nr XLIII/400/2010

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

UCHWAŁA Nr XLIII/399/2010

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

UCHWAŁA Nr XLIII/398/2010

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

UCHWAŁA Nr XLIII/397/2010

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

UCHWAŁA Nr XLIII/396/2010

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

UCHWAŁA Nr XLIII/395/2010

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

UCHWAŁA Nr XLIII/394/2010

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

UCHWAŁA Nr XLIII/393/2010

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

dnia 29.09.2010r.


UCHWAŁA Nr XLII/392/2010

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

UCHWAŁA Nr XLII/391/2010

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

UCHWAŁA Nr XLII/390/2010

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

UCHWAŁA Nr XLII/389/2010

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

UCHWAŁA Nr XLII/388/2010

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

UCHWAŁA Nr XLII/387/2010

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

UCHWAŁA Nr XLII/386/2010

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

UCHWAŁA Nr XLII/385/2010

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

UCHWAŁA Nr XLII/384/2010

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

UCHWAŁA Nr XLII/383/2010

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

dnia 25.08.2010r.


UCHWAŁA Nr XLI/382/2010

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

dnia 05.07.2010r.


UCHWAŁA Nr XL/381/2010

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

UCHWAŁA Nr XL/380/2010

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

UCHWAŁA Nr XL/379/2010

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

UCHWAŁA Nr XL/378/2010

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

UCHWAŁA Nr XL/377/2010

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

UCHWAŁA Nr XL/376/2010

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

UCHWAŁA Nr XL/375/2010

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

UCHWAŁA Nr XL/3674/2010

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

UCHWAŁA Nr XL/373/2010

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała


UCHWAŁA Nr XL/372/2010

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

UCHWAŁA Nr XL/371/2010

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

UCHWAŁA Nr XL/370/2010

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

UCHWAŁA Nr XL/369/2010

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

UCHWAŁA Nr XL/368/2010

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

UCHWAŁA Nr XL/367/2010

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

UCHWAŁA Nr XL/366/2010

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

UCHWAŁA Nr XL/365/2010

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

UCHWAŁA Nr XL/364/2010

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

UCHWAŁA Nr XL/363/2010

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

UCHWAŁA Nr XL/362/2010

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

UCHWAŁA Nr XL/361/2010

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

UCHWAŁA Nr XL/360/2010

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

UCHWAŁA Nr XL/359/2010

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

dnia 28.06.2010r.


UCHWAŁA Nr XXXIX/358/2010

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

UCHWAŁA Nr XXXIX/357/2010

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

UCHWAŁA Nr XXXIX/356/2010

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

UCHWAŁA Nr XXXIX/355/2010

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

UCHWAŁA Nr XXXIX/354/2010

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

UCHWAŁA Nr XXXIX/353/2010

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

UCHWAŁA Nr XXXIX/352/2010

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

dnia 04.05.2010r.


UCHWAŁA Nr XXXVII/351/2010

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

UCHWAŁA Nr XXXVII/350/2010

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

UCHWAŁA Nr XXXVII/349/2010

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

UCHWAŁA Nr XXXVII/348/2010

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

UCHWAŁA Nr XXXVII/347/2010

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

UCHWAŁA Nr XXXVII/346/2010

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

UCHWAŁA Nr XXXVII/345/2010

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

UCHWAŁA Nr XXXVII/344/2010

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

UCHWAŁA Nr XXXVII/343/2010

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

dnia 31.03.2010r.


UCHWAŁA Nr XXXVI/342/2010

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

UCHWAŁA Nr XXXVI/341/2010

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

UCHWAŁA Nr XXXVI/340/2010

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

UCHWAŁA Nr XXXVI/339/2010

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

UCHWAŁA Nr XXXVI/338/2010

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

UCHWAŁA Nr XXXVI/337/2010

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

UCHWAŁA Nr XXXVI/336/2010

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

UCHWAŁA Nr XXXVI/335/2010

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

UCHWAŁA Nr XXXVI/334/2010

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

UCHWAŁA Nr XXXVI/333/2010

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

UCHWAŁA Nr XXXVI/332/2010

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

dnia 15.02.2010r.


UCHWAŁA Nr XXXV/331/2009

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

UCHWAŁA Nr XXXV/330/2009

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

UCHWAŁA Nr XXXV/329/2009

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

UCHWAŁA Nr XXXV/328/2009

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

UCHWAŁA Nr XXXV/327/2009

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

UCHWAŁA Nr XXXV/325/2009

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

dnia 30.12.2009r.


UCHWAŁA Nr XXXIV/324/2009

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: zbycia przez Gminę lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Waplewo Wielkie

uchwała

UCHWAŁA Nr XXXIV/323/2009

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: zbycia przez Gminę lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Nowy Targ

uchwała

UCHWAŁA Nr XXXIV/322/2009

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: udzielenia Wojtowi Gminy wytycznych odnośnie trybu oraz warunków sprzedaży samochodu z OSP Szropy

uchwała

UCHWAŁA Nr XXXIV/321/2009

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: zbycia gruntu na rzecz Parafii Rzymsko-Katolickiej p. w. św. Mikołaja w Dąbrówce Malborskiej

uchwała

UCHWAŁA Nr XXXIV/320/2009

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

uchwała

UCHWAŁA Nr XXXIV/319/2009

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: dziennych stawek opłaty targowej, terminów płatności oraz
zasad jej poboru na 2010 rok

uchwała

UCHWAŁA Nr XXXIV/318/2009

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
na 2010 rok

uchwała

UCHWAŁA Nr XXXIV/317/2009

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: stawek opłaty od posiadania psów i terminów płatności w 2010 roku

uchwała

UCHWAŁA Nr XXXIV/316/2009

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: zmian budżetu Gminy Stary Targ na rok 2009

uchwała

UCHWAŁA Nr XXXIV/315/2009

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Stary Targ

uchwała

dnia 26.11.2009r.


UCHWAŁA Nr XXXIII/314/2009

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: dokonania korekt w treści uchwały Nr XXX/278/2009 Rady Gminy

uchwała

UCHWAŁA Nr XXXIII/313/2009

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: przekazania Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Starym Targu dopłaty dla taryfowych grup odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę

uchwała

UCHWAŁA Nr XXXIII/312/2009

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: zmian budżetu Gminy Stary Targ na rok 2009

uchwała

dnia 20.10.2009r.


UCHWAŁA Nr XXXII/311/2009

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: zmian budżetu Gminy Stary Targ na rok 2009

uchwała

UCHWAŁA Nr XXXII/310/2009

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: przystąpienia Gminy Stary Targ do projektu Konsorcjum Klaster Zielona Energia

uchwała

dnia 29.09.2009r.


UCHWAŁA Nr XXXI/309/2009

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: zaciągnięcia przez Gminę Stary Targ kredytu długoterminowego przeznaczonego na realizację zadań inwestycyjnych

uchwała

UCHWAŁA Nr XXXI/308/2009

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: zabezpieczenia w budżecie Gminy Stary Targ środków finansowych na realizację inwestycji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011

uchwała

UCHWAŁA Nr XXXI/307/2009

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: sprzedaży nieruchomości

uchwała

UCHWAŁA Nr XXXI/306/2009

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: zbycia nieruchomości zabudowanej w miejscowości Pozolia

uchwała

UCHWAŁA Nr XXXI/305/2009

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: zbycia przez Gminę lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Kalwa

uchwała

UCHWAŁA Nr XXXI/304/2009

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: zabezpieczenia w budżecie Gminy Stary Targ środków finansowych na realizację inwestycji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011

uchwała

UCHWAŁA Nr XXXI/303/2009

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Powiatu Sztumskiego

uchwała

UCHWAŁA Nr XXXI/302/2009

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: zamiany nieruchomości

uchwała

UCHWAŁA Nr XXXI/301/2009

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: przyznania z budżetu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Starym Targu dotacji przedmiotowej na pokrycie kosztów działalności Zakładu w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną

uchwała

UCHWAŁA Nr XXXI/300/2009

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: dokonania zmiany treści uchwały Nr XXVI/234/2009 Rady Gminy Stary Targ z dnia 13 marca 2009r. w sprawie budżetu Gminy Stary Targ na rok 2009

uchwała

UCHWAŁA Nr XXXI/299/2009

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: zmian budżetu Gminy Stary Targ na rok 2009

uchwała

dnia 16.09.2009r.


UCHWAŁA Nr XXX/298/2009

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: utworzenia Zespołu Szkolno- Przedszkolnego, w skład którego wejdzie Szkoła Podstawowa i Publiczne Przedszkole w Waplewie Wielkim

uchwała

UCHWAŁA Nr XXX/297/2009

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy Stary Targ

uchwała

UCHWAŁA Nr XXX/296/2009

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych stawek opłat za 1 m3 odprowadzonych ścieków na terenie Gminy Stary Targ

uchwała

UCHWAŁA Nr XXX/295/2009

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Stary Targ

uchwała

UCHWAŁA Nr XXX/294/2009

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łoza obręb Łoza

uchwała

UCHWAŁA Nr XXX/293/2009

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dąbrówka Malborska obręb Dąbrówka Malborska

uchwała

UCHWAŁA Nr XXX/292/2009

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jurkowice Drugie obręb Jurkowice

uchwała

UCHWAŁA Nr XXX/291/2009

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gintro obręb Jurkowice

uchwała

UCHWAŁA Nr XXX/290/2009

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Trankwice obręb Trankwice

uchwała

UCHWAŁA Nr XXX/289/2009

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Waplewo Wielkie obręb Waplewo Wielkie

uchwała

UCHWAŁA Nr XXX/288/2009

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stary Targ obręb Stary Targ

uchwała

UCHWAŁA Nr XXX/287/2009

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowy Targ obręb nowy Targ

uchwała

UCHWAŁA Nr XXX/286/2009

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Klecewo obręb Kątki

uchwała

UCHWAŁA Nr XXX/285/2009

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mleczewo obręb Kątki

uchwała

UCHWAŁA Nr XXX/284/2009

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ramoty obręb Waplewo Wielkie

uchwała

UCHWAŁA Nr XXX/283/2009

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kątki obręb Kątki

uchwała

UCHWAŁA Nr XXX/282/2009

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: zbycia nieruchomości położonej w miejscowości Stary Targ stanowiącej własność Gminy Stary Targ

uchwała

UCHWAŁA Nr XXX/281/2009

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat zabudowanych działek gruntu: nr 208/2 położonej w m. Trankwice

uchwała

UCHWAŁA Nr XXX/280/2009

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Stary Targ Pana Wiesława Kaźmierskiego

uchwała

UCHWAŁA Nr XXX/279/2009

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: zmian budżetu Gminy Stary Targ na rok 2009

uchwała

UCHWAŁA Nr XXX/278/2009

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: wyrażenia zgody na realizacje inwestycji w ramach działania 321 podstawowe usługi dla gospodarki i ludności Programu Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

uchwała

UCHWAŁA Nr XXX/277/2009

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: wyrażenia zgody na realizację inwestycji w ramach osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego dal Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

uchwała

UCHWAŁA Nr XXX/276/2009

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

uchwała

dnia 25.06.2009r.


UCHWAŁA Nr XXIX/275/2009

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: umownego powierzenia przez Gminę Stary Targ wykonywania niektórych, wyodrębnionych zadań z zakresu gospodarki komunalnej

uchwała

UCHWAŁA Nr XXIX/274/2009

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych stawek opłat za 1m3 odprowadzanych ścieków na terenie Gminy Stary Targ

uchwała

UCHWAŁA Nr XXIX/273/2009

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Stary Targ

uchwała

UCHWAŁA Nr XXIX/272/2009

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Waplewo Wielkie

uchwała

UCHWAŁA Nr XXIX/271/2009

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: zmian do Uchwały Nr XXVI/234/2009 z dnia 13 marca 2009r

uchwała

UCHWAŁA Nr XXIX/270/2009

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: zmian budżetu Gminy Stary Targ na rok 2009

uchwała

dnia 04.06.2009r.


UCHWAŁA Nr XXVIII/269/2009

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: zmian budżetu Gminy Stary Targ na rok 2009

uchwała

UCHWAŁA Nr XXVIII/268/2009

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: dokonania zmiany treści uchwały Nr XXV/244/2009 Rady Gminy Stary Targ z dnia 13 marca 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji pn „ Budowa mini boisk, placów zabaw, miejsc rekreacji wraz z placem parkingowym w miejscowości Mleczewo”

uchwała

UCHWAŁA Nr XXVIII/267/2009

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: dokonania zmiany treści uchwały Nr XXV/243/2009 Rady Gminy Stary Targ z dnia 13 marca 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji pn „ Budowa mini boisk, placów zabaw, miejsc rekreacji wraz z placem parkingowym w miejscowości Nowy Targ”

uchwała

UCHWAŁA Nr XXVIII/266/2009

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: dokonania zmiany treści uchwały Nr XXV/242/2009 Rady Gminy Stary Targ z dnia 13 marca 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji pn „ Budowa mini boisk, placów zabaw, miejsc rekreacji wraz z placem parkingowym w miejscowości
Szropy”

uchwała

UCHWAŁA Nr XXVIII/265/2009

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: dokonania zmiany treści uchwały Nr XXV/241/2009 Rady Gminy Stary Targ z dnia 13 marca 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji pn „ Budowa mini boisk, placów zabaw, miejsc rekreacji wraz z placem parkingowym w miejscowości Kalwa”

uchwała

UCHWAŁA Nr XXVIII/264/2009

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: dokonania zmiany treści uchwały Nr XXV/240/2009 Rady Gminy Stary Targ z dnia 13 marca 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji pn „ Budowa mini boisk, placów zabaw, miejsc rekreacji wraz z placem parkingowym w miejscowości Tropy Sztumskie”

uchwała

UCHWAŁA Nr XXVIII/263/2009

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: dokonania zmiany treści uchwały Nr XXV/239/2009 Rady Gminy Stary Targ z dnia 13 marca 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji pn „ Budowa mini boisk, placów zabaw, miejsc rekreacji wraz z placem parkingowym w miejscowości Dąbrówka Malborska”

uchwała

UCHWAŁA Nr XXVIII/262/2009

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: dokonania zmiany treści uchwały Nr XXV/238/2009 Rady Gminy Stary Targ z dnia 13 marca 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji pn „ Budowa mini boisk, placów zabaw, miejsc rekreacji wraz z placem parkingowym w miejscowości Bukowo”

uchwała

UCHWAŁA Nr XXVIII/261/2009

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: dokonania zmiany treści uchwały Nr XXV/237/2009 Rady Gminy Stary Targ z dnia 13 marca 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji pn „ Budowa mini boisk, placów zabaw, miejsc rekreacji wraz z placem parkingowym w miejscowości Waplewo Wielkie”

uchwała

UCHWAŁA Nr XXVIII/260/2009

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: dokonania zmiany treści uchwały Nr XXV/236/2009 Rady Gminy Stary Targ z dnia 13 marca 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji pn „ Budowa mini boisk, placów zabaw, miejsc rekreacji wraz z placem parkingowym w miejscowości Stary Targ”

uchwała

UCHWAŁA Nr XXVIII/259/2009

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: dokonania zmiany treści uchwały Nr XXV/235/2009 Rady Gminy Stary Targ dnia 13 marca 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji pn Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Waplewo Wielkie”

uchwała

dnia 21.05.2009r.


UCHWAŁA Nr XXVII/258/2009

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: dokonania zmian Treści uchwały Nr XVI/145/08 Rady Gminy Stary Targ z dnia 12 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wytycznych odnośnie trybu oraz warunków sprzedaży samochodu OSP Bukowo

uchwała

UCHWAŁA Nr XXVII/257/2009

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: dokonania zmiany treści uchwały Nr XIX/194/2008 Rady Gminy Stary Targ z dnia 25 września 2008r. w sprawie nieodpłatnego przyjęcia na własność Gminy Stary Targ nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Dąbrówka Malborska

uchwała

UCHWAŁA Nr XXVII/256/2009

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: dokonania zmiany treści uchwały Nr XIX/193/2008 Rady Gminy Stary Targ z dnia 25 września 2008r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Stary Targ nieruchomości od Gospodarstwa Rolnego „Czed” sp.z.o.o. w Czerwonym Dworze

uchwała

UCHWAŁA Nr XXVII/255/2009

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: zbycia nieruchomości położonej w miejscowości Stary Targ stanowiącej własność Gminy Stary Targ

uchwała

UCHWAŁA Nr XXVII/254/2009

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: zbycia nieruchomości położonej w miejscowości Malewo obręb Łoza stanowiącej Gminy Stary Targ

uchwała

UCHWAŁA Nr XXVII/253/2009

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: ustalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009r

uchwała

UCHWAŁA Nr XXVII/252/2009

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Stary Targ do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu

uchwała

UCHWAŁA Nr XXVII/251/2009

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Stary Targ za rok 2008

uchwała

dnia 29.04.2009r.


UCHWAŁA Nr XXVI/250/2009

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: zmian budżetu Gminy Stary Targ na rok 2009

uchwała

UCHWAŁA Nr XXVI/234/2009

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Stary Targ na rok 2009

uchwała

UCHWAŁA Nr XXV/249/2009

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: poparcia stanowiska organów Powiatu Sztumskiego w przedmiocie projektu likwidacji VII Zamiejscowego Wydziału Sądu Grodzkiego w Sztumie

uchwała

UCHWAŁA Nr XXV/248/2009

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: nadania imienia Publiczne Gimnazjum w Zespole Szkół w Starym Targu

uchwała

UCHWAŁA Nr XXV/247/2009

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków

uchwała

UCHWAŁA Nr XXV/246/2009

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Stary Targ na 2009r

uchwała

UCHWAŁA Nr XXV/245/2009

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stary Targ na 2009r

uchwała

UCHWAŁA Nr XXV/244/2009

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: wyrażenia zgody na realizacją inwestycji p.n. „ Budowa mini boisk, placów zabaw, miejsc rekreacji wraz z placem parkingowym w miejscowości Mleczewo”

uchwała

UCHWAŁA Nr XXV/243/2009

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: wyrażenia zgody na realizacją inwestycji p.n. „ Budowa mini boisk, placów zabaw, miejsc rekreacji wraz z placem parkingowym w miejscowości Nowy Targ”

uchwała

UCHWAŁA Nr XXV/242/2009

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: wyrażenia zgody na realizacją inwestycji p.n. „ Budowa mini boisk, placów zabaw, miejsc rekreacji wraz z placem parkingowym w miejscowości Szropy”

uchwała

UCHWAŁA Nr XXV/241/2009

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: wyrażenia zgody na realizacją inwestycji p.n. „ Budowa mini boisk, placów zabaw, miejsc rekreacji wraz z placem parkingowym w miejscowości Kalwa”

uchwała

UCHWAŁA Nr XXV/240/2009

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: wyrażenia zgody na realizacją inwestycji p.n. „ Budowa mini boisk, placów zabaw, miejsc rekreacji wraz z placem parkingowym w miejscowości Tropy Sztumskie”

uchwała

UCHWAŁA Nr XXV/239/2009

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: wyrażenia zgody na realizacją inwestycji p.n. „ Budowa mini boisk, placów zabaw, miejsc rekreacji wraz z placem parkingowym w miejscowości Dąbrówka Malborska”

uchwała

UCHWAŁA Nr XXV/238/2009

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: wyrażenia zgody na realizacją inwestycji p.n. „ Budowa mini boisk, placów zabaw, miejsc rekreacji wraz z placem parkingowym w miejscowości Bukowo”

uchwała

UCHWAŁA Nr XXV/237/2009

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: wyrażenia zgody na realizacją inwestycji p.n. „ Budowa mini boisk, placów zabaw, miejsc rekreacji wraz z placem parkingowym w miejscowości Waplewo Wielkie”

uchwała

UCHWAŁA Nr XXV/236/2009

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: wyrażenia zgody na realizację inwestycji p.n. „ Budowa mini boisk, placów zabaw, miejsc rekreacji wraz z placem parkingowym w miejscowości Stary Targ”

uchwała

UCHWAŁA Nr XXV/235/2009

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: wyrażenia zgody na realizację inwestycji p.n. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Waplewo Wielkie”

uchwała

dnia 13.03.2009r.


UCHWAŁA Nr XXIV/233/2009

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: uchwalenia regulaminu podziału środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, nauczycieli- emerytów i rencistów

uchwała

UCHWAŁA Nr XXIV/232/2009

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: uchwalenia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. , o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

uchwała

UCHWAŁA Nr XXIV/231/2009

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: zbycia przez Gminę lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Waplewo Wielkie

uchwała

UCHWAŁA Nr XXIV/230/2009

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie do zasobu mienia komunalnego Gminy Stary Targ nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa

uchwała

UCHWAŁA Nr XXIV/229/2009

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie do zasobu mienia komunalnego Gminy Stary Targ nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa

uchwała

UCHWAŁA Nr XXIV/228/2009

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie do zasobu mienia komunalnego Gminy Stary Targ nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa

uchwała

UCHWAŁA Nr XXIV/227/2009

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: wyrażenia zgody przez Radę Gminy na ustalenie przez kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Stary Targ wartości jednego punktu w złotych przy sporządzaniu tabeli punktowych rozpiętości wynagrodzenia

uchwała

UCHWAŁA Nr XXIV/226/2009

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: ustalenia przez Radę Gminy Stary Targ wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Stary Targ

uchwała

UCHWAŁA Nr XXIV/225/2009

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: podjęcia przez Gminę Stary Targ inwestycji p.n. „Zakup wymiennika ciepła wraz z izolacją do Gminnej Kotłowni w Starym Targu

uchwała

UCHWAŁA Nr XXIV/224/2009

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: zatwierdzenia Planów Odnowy Miejscowości: Stary Targ, Nowy Targ, Ramoty, Tropy Sztumskie, Bukowo, Jordanki, Szropy, Szropy-Niziny, Jurkowice, Kalwa, Dąbrówka Malborska, Łoza, Tulice, Kątki

uchwała

dnia 29.01.2009r.


UCHWAŁA Nr XXIII/223/2008

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: sprostowania oczywistej omyłki w treści uchwały Nr XIX/201/2008 Rady Gminy Stary Targ z dnia 30 października 2008r. w sprawie stawek opłaty od posiadania psów i terminów płatności w 2009r

uchwała

UCHWAŁA Nr XXIII/222/2008

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: sprostowania oczywistej omyłki w treści uchwały Nr XIX/199/2008 Rady Gminy Stary Targ z dnia 30 października 2008r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok

uchwała

UCHWAŁA Nr XXIII/221/2008

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: sprostowania oczywistej omyłki w treści uchwały Nr XIX/198/2008 Rady Gminy Stary Targ z dnia 30 października 2008r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

uchwała

UCHWAŁA Nr XXIII/220/2008

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: sprostowania oczywistych omyłek w treści uchwały Nr XIX/197/2008 Rady Gminy Stary Targ z dnia 30 października 2008r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2009 rok

uchwała

UCHWAŁA Nr XXIII/219/2008

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków

uchwała

UCHWAŁA Nr XXIII/218/2008

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: zmian budżetu Gminy Stary Targ na rok 2008

uchwała

dnia 30.12.2008r.


UCHWAŁA Nr XXII/217/2008

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stary Targ na rzecz Skarbu Państwa

uchwała

UCHWAŁA Nr XXII/216/2008

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: zbycia przez Gminę gruntu niezabudowanego położonego w miejscowości Tropy Sztumskie

uchwała

UCHWAŁA Nr XXII/215/2008

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Stary Targ do Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dolnego Powiśla” z siedzibą w Dzierzgoniu

uchwała

UCHWAŁA Nr XXII/214/2008

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: wyrażenia zgody przez Rade Gminy Stary Targ na prefinansowanie środków należnych z budżetu Państwa Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Starym Targu z tytułu realizacji projektu pod nazwą: ”Interwencja socjalna w stosunku do osób korzystających z pomocy społecznej w Gminie Stary Targ”

uchwała

UCHWAŁA Nr XXII/213/2008

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: przyjęcia Gminnego programu Aktywności Lokalnej na lata 2008-2013

uchwała

UCHWAŁA Nr XXII/212/2008

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu przysługującego członkowi ochotniczej straży pożarnej

uchwała

UCHWAŁA Nr XXII/211/2008

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: ustalenia stawek czynszu dzierżawnego od gruntów komunalnych

uchwała

UCHWAŁA Nr XXII/210/2008

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: ustalenia minimalnych stawek czynszu najmu lokali użytkowych i
pomieszczeń gospodarczych, stanowiących własnoś Gminy Stary Targ

uchwała

UCHWAŁA Nr XXII/209/2008

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: ustalenia zasad polityki czynszowej

uchwała

UCHWAŁA Nr XXII/208/2008

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: zmian budżetu Gminy Stary Targ na rok 2008

uchwała

dnia 11.12.2008r.


UCHWAŁA Nr XXI/207/2008

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: zabezpieczenia w budżecie Gminy Stary Targ środków finansowych na realizację inwestycji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008- 2011

uchwała

UCHWAŁA Nr XXI/206/2008

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: zabezpieczenia w budżecie Gminy Stary Targ środków finansowych na realizację inwestycji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008- 2011

uchwała

UCHWAŁA Nr XXI/205/2008

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: dokonania zmiany treści uchwły Nr XVIII/168/2008 Rady Gminy Stary Targ z dnia 14 sierpnia 2008r w sprawie opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Stary Targ

uchwała

UCHWAŁA Nr XXI/204/2008

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: wyrażenia przez Radę Gminy Stary Targ pozytywnej opinii odnośnie przedłożongeo przez Starostwo Powiatowe w Sztumie projektu uchwały Rady Powiatu Sztumskiego w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakadu Opieki Zdrowotnej w Sztumie.

uchwała

dnia 18.11.2008r.


UCHWAŁA Nr XX/203/2008

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: zmian budżetu Gminy Stary Targ na rok 2008

uchwała

UCHWAŁA Nr XIX/202/2008

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: dziennych stawek opłay targowej, terminów płatności oraz
zasad jej poboru na 2009 rok

uchwała

UCHWAŁA Nr XIX/201/2008

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: stawek opłaty od posiadania psów i terminów płatności w 2009 roku

uchwała

UCHWAŁA Nr XIX/200/2008

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomości

uchwała

UCHWAŁA Nr XIX/199/2008

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: o kreślenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
na 2009 rok

uchwała

UCHWAŁA Nr XIX/198/2008

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: ustalenie wysokości stawek podatku od środków
transportowych

uchwała

UCHWAŁA Nr XIX/197/2008

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego
na 2009 rok

uchwała

UCHWAŁA Nr XIX/196/2008

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: dokonania zmian w treści uchwały Nr XVII/158/2008 r Rady Gminy

uchwała

UCHWAŁA Nr XIX/195/2008

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: dokonania zmian w treści uchwały Nr XVII/153/2008 r Rady Gminy

uchwała

UCHWAŁA Nr XIX/194/2008

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Stary Targ
nieruchomości niezabudowanej położonewj obrębie
Dąbrówka Malborska

uchwała

UCHWAŁA Nr XIX/193/2008

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Stary Targ
nieruchomości od Gospodarstwa Rolnego ,,Czed '' sp.zo.o.
w Czerwonym Dworze

uchwała

UCHWAŁA Nr XIX/192/2008

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

UCHWAŁA Nr XIX/191/2008

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: upoważnienia organu gminnej jednostki orgarizacyjnej - kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

uchwała

UCHWAŁA Nr XIX/190/2008

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie:

uchwała

UCHWAŁA Nr XIX/189/2008

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: zmian budżetu Gminy Stary Targ na rok 2008

uchwała

UCHWAŁA Nr XIX/188/2008

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: powołania stałych Komisji Rady Gminy oraz ich składów osobowych

uchwała

dnia 25.09.2008r.


UCHWAŁA Nr XVIII/187/2008

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: zbycia przez Gminę Stary Targ gruntu niezabudowanego
położonego w miejscowości Stary Targ

uchwała

UCHWAŁA Nr XVIII/186/2008

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy
Stary Targ nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu
Państwa w Gdańsku, część działki nr 169/39 położonej w miejscowości
Mleczewo obręb Kątki

uchwała

UCHWAŁA Nr XVIII/185/2008

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność
Gminy Stary Targ nieruchomości od Agencji
Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa w Gdańsku, działki nr 77/11 położonej w miejscowości Waplewo Wielkie

uchwała

UCHWAŁA Nr XVIII/184/2008

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy
Stary Targ nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnej Skarbu
Państwa w Gdańsku, działki nr 38/5
położonej w miejscowości Szropy

uchwała

UCHWAŁA Nr XVIII/183/2008

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy
Stary Targ nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu
Państwa w Gdańsku, części działki nr 75/18 położonej w miejscowości
Waplewo Wielkie

uchwała

UCHWAŁA Nr XVIII/182/2008

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność
Gminy Stary Targ nieruchomości od Agencji Nieruchomości
Rolnych Skarbu Państwa w Gdańsku, części działki nr 64/1 położonej w miejscowości Waplewo Wielkie

uchwała

UCHWAŁA Nr XVIII/181/2008

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy
Stary Targ nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu
Państwa w Gdańsku, działki nr 308 położonej w miejscowości Nowy Targ

uchwała

UCHWAŁA Nr XVIII/180/2008

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy
Stary Targ nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu
Państwa w Gdańsku, część działki nr 169/51 położonej w miejscowości
Mleczewo obręb Kątki

uchwała

UCHWAŁA Nr XVIII/179/2008

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność
Gminy Stary Targ nieruchomości od Agencji Nieruchomości
Rolnych Skarbu Państwa w Gdańsku, działki nr 77/1
położonewj miejscowości Waplewo Wielkie

uchwała

UCHWAŁA Nr XVIII/178/2008

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy
Stary Targ nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnej Skarbu
Państwa w Gdańsku, działki nr 169/23
położonej w miejscowości Mleczewo obręb Kątki

uchwała

UCHWAŁA Nr XVIII/177/2008

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy
Stary Targ nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu
Państwa w Gdańsku,działeki nr 169/19 położonej w miejscowości
Mleczewo obręb Kątki

uchwała


UCHWAŁA Nr XVIII/176/2008

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność
Gminy Stary Targ nieruchomości od Agencji Nieruchomości
Rolnych Skarbu Państwa w Gdańsku, działki nr 38/27
położonewj miejscowości Szropy

uchwała

UCHWAŁA Nr XVIII/175/2008

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy
Stary Targ nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu
Państwa w Gdańsku, działki nr 51/1 położonej w miejscowości Tulice

uchwała

UCHWAŁA Nr XVIII/174/2008

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własnoŚć
Gminy Stary Targ nieruchomości od Agencji Nieruchomości
Rolnych Skarbu Państwa w Gdańsku, działki
położonewj miejscowości Waplewo Wielkie

uchwała

UCHWAŁA Nr XVIII/173/2008

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własnoŚć
Gminy Stary Targ nieruchomości od Agencji Nieruchomości
Rolnych Skarbu Państwa w Gdańsku, działki
położonewj miejscowości Mleczewo obręb Kątki

uchwała

UCHWAŁA Nr XVIII/172/2008

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własnoŚć
Gminy Stary Targ nieruchomości od Agencji Nieruchomości
Rolnych Skarbu Państwa w Gdańsku, działki
położonewj miejscowości Waplewo Wielkie

uchwała


UCHWAŁA Nr XVIII/171/2008

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własnoŚć
Gminy Stary Targ nieruchomości od Agencji Nieruchomości
Rolnych Skarbu Państwa w Gdańsku, działki
położonewj miejscowości Waplewo Wielkie

uchwała

UCHWAŁA Nr XVIII/170/2008

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własnoŚć
Gminy Stary Targ nieruchomości od Agencji Nieruchomości
Rolnych Skarbu Państwa w Gdańsku, działki położonewj miejscowości Szropy

uchwała

UCHWAŁA Nr XVIII/169/2008

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: u dzielenia Wójtowi Gminy stary Targ wytycznych odnośnie trybu
postępowaniwa obec właścicieli nieruchomości uchylających się od
obowiązku podłączenia nieruchomości do istniejącej lub
wybudowanej w przyszłości kanalizacji sanitarnej

uchwała

UCHWAŁA Nr XVIII/168/2008

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez
Gminę Stary Targ

uchwała

UCHWAŁA Nr XVIII/167/2008

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: założenia przedszkola publicznego w Waplewie Wielkim, przyjęcia aktu założycielskiego
przedszkola oraz nadania mu statutu

uchwała

UCHWAŁA Nr XVIII/166/2008

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: zatwierdzenia przez Gminę Stary Targ projektu systemowego pod
tytułem: ,, Interwencja socjalna w stosunku do osób korzystających
Z pomocy społecznej w Gminie Stary Targ''

uchwała

UCHWAŁA Nr XVIII/165/2008

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: przystąpięnia Gminy Stary Targ do reaIizacji projektu
systemowego w ramach Programu Operacyjnego
Kapitat Ludzki 2007 - 2013

uchwała

UCHWAŁA Nr XVIII/164/2008

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: realizacji umów o dofinansowanie zakupu pojazdów w ramach obszaru B

uchwała

UCHWAŁA Nr XVIII/163/2008

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: zmian budżetu Gminy Stary Targ na rok 2008

uchwała

dnia 14.08.2008r.


UCHWAŁA Nr XVII/162/2008

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: zbycia przez Gminę lokalu mieszkalnego położonego w
mieiscowości Szropy

uchwała

UCHWAŁA Nr XVII/161/2008

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: zbycia przez Gminę lokalu mieszkalnego położonego w
mieiscowości Szropy

uchwała

UCHWAŁA Nr XVII/160/2008

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: podjęcia przez Gminę Stary Targ inwestycji

uchwała


UCHWAŁA Nr XVII/159/2008

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: podjęcia przez Gminę Stary Targ inwestycji

uchwała

UCHWAŁA Nr XVII/158/2008

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: zaciągnięcia przez Radę Gminy w Starym Targu kredytu

uchwała

UCHWAŁA Nr XVII/157/2008

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: zaciągnięcia przez Radę Gminy w Starym Targu kredytu

uchwała

UCHWAŁA Nr XVII/156/2008

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: zaciągnięcia przez Radę Gminy w Starym Targu kredytu

uchwała

UCHWAŁA Nr XVII/155/2008

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: zaciągnięcia przez Radę Gminy w Starym Targu kredytu

uchwała

UCHWAŁA Nr XVII/154/2008

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: zaciągnięcia przez Radę Gminy w Starym Targu kredytu

uchwała

UCHWAŁA Nr XVII/153/2008

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: zaciągnięcia przez Radę Gminy w Starym Targu kredytu

uchwała

UCHWAŁA Nr XVII/152/2008

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: zaciągnięcia przez Radę Gminy w Starym Targu kredytu

uchwała

UCHWAŁA Nr XVI/151/2008

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: zbycia przez gminę gruntu niezbudowanego w miejscowości Kościelec

uchwała

dnia 26.06.2008r.


UCHWAŁA Nr XVI/150/2008

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: regulaminu wynagrodzenia nauczycieli

uchwała

UCHWAŁA Nr XVI/149/2008

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: dokonania sprostowania oczywistej omyłki w treści uchwały

uchwała

UCHWAŁA Nr XVI/148/2008

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: dokonania sprostowania oczywistej omyłki w treści uchwały

uchwała

UCHWAŁA Nr XVI/147/2008

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: ustalenia stawek oplat za 1 m3 odprowadzanych ścieków

uchwała

UCHWAŁA Nr XVI/146/2008

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: ustalenia stawki opłat za wodę pobieraną z wodociągów stanowiących własność Gminy Stary Targ

uchwała

UCHWAŁA Nr XVI/145/2008

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy wytycznych odnośnie trybu oraz
warunków sprzedaży samochodu OSP Bukowo

uchwała

UCHWAŁA Nr XVI/144/2008

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: udzielenia wójtowi Gminy wytycznych odnośnie trybu oraz
warunków sprzedaży autobusu GIMBUS

uchwała

UCHWAŁA Nr XVI/143/2008

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: zmian budżetu Gminy Stary Targ na rok 2008

uchwała

UCHWAŁA Nr XV/142/2008

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: zmian budżetu Gminy Stary Targ na rok 2008

uchwała

dnia 12.06.2008r.


UCHWAŁA Nr XV/141/2008

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: zbycia nieruchomości polożonej w miejscowości Szropy
stanowiącej wlasność Gminy Stary Targ

uchwała

UCHWAŁA Nr XV/140/2008

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Stary Targ

uchwała

UCHWAŁA Nr XV/139/2008

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Rady Gminy Stary Targ

uchwała

UCHWAŁA Nr XV/138/2008

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Stary Targ za rok 2007

uchwała

dnia 24.04.2008r.


UCHWAŁA Nr XIV/137/2008

Rady Gminy Stary Targ

uchwała

UCHWAŁA Nr XIV/136/2008

Rady Gminy Stary Targ

uchwała

UCHWAŁA Nr XIII/135/2008

Rady Gminy Stary Targ

uchwała

UCHWAŁA Nr XIII/134/2008

Rady Gminy Stary Targ

uchwała

UCHWAŁA Nr XIV/133/2008

Rady Gminy Stary Targ

uchwała

UCHWAŁA Nr XIV/132/2008

Rady Gminy Stary Targ

uchwała

UCHWAŁA Nr XIII/131/2008

Rady Gminy Stary Targ

uchwała

UCHWAŁA Nr XIII/130/2008

Rady Gminy Stary Targ

uchwała

UCHWAŁA Nr XIV/129/2008

Rady Gminy Stary Targ

uchwała

UCHWAŁA Nr XIV/128/2008

Rady Gminy Stary Targ

uchwała

dnia 03.04.2008r.


UCHWAŁA Nr XIII/127/2008

Rady Gminy Stary Targ

uchwała

UCHWAŁA Nr XIII/126/2008

Rady Gminy Stary Targ

uchwała

UCHWAŁA Nr XIII/125/2008

Rady Gminy Stary Targ

uchwała

UCHWAŁA Nr XIII/124/2008

Rady Gminy Stary Targ

uchwała

UCHWAŁA Nr XIII/123/2008

Rady Gminy Stary Targ

uchwała

UCHWAŁA Nr XIII/122/2008

Rady Gminy Stary Targ

uchwała

UCHWAŁA Nr XIII/121/2008

Rady Gminy Stary Targ

uchwała

UCHWAŁA Nr XIII/120/2008

Rady Gminy Stary Targ

uchwała

UCHWAŁA Nr XIII/119/2008

Rady Gminy Stary Targ

uchwała

UCHWAŁA Nr XIII/118/2008

Rady Gminy Stary Targ

uchwała

dnia 28.02.2008r.


UCHWAŁA Nr XXXI/288/2006 i XXXI/300/2006

Rady Gminy Stary Targ z dnia 03 kwietnia 2006 roku.

uchwała

UCHWAŁA Nr XXXI/296/2006

Rady Gminy Stary Targ z dnia 03 kwietnia 2006 roku.

uchwała

UCHWAŁA Nr XXXI/295/2006

Rady Gminy Stary Targ z dnia 03 kwietnia 2006 roku.

uchwała

UCHWAŁA Nr XXXI/289/2006

Rady Gminy Stary Targ z dnia 03 kwietnia 2006 roku.

uchwała

dnia 03.04.2006r.

  statystyka odwiedzin 11.2013 ->                                                                                                               redaktor:  Alicja Kowalczyk

kasy fiskalne